บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

น้ำมันพื้นฐานในกลุ่มต่างๆ

   
UPDATE 29/05/2017 TIME 01:20 AM    
ชื่อผู้เขียน พชรวุฒิ ขวัญยืน

ในปัจจุบันมีการนำน้ำมันพื้นฐานชนิดต่างๆ มาผลิตเป็นน้ำมันหล่อลื่น โดย American Petroleum Institute (API) ได้มีการแบ่งน้ำมันพื้นฐานเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ 5 กลุ่ม ดังนี้

 

กลุ่ม I

            คือน้ำมันพื้นฐานที่ผลิตจากน้ำมันแร่ที่ใช้กระบวนการกลั่นแยก (Solvent refine) ตามปกติในการผลิต จึงมีปริมาณซัลเฟอร์มากกว่า 0.03 % และมีปริมาณสารอิ่มตัวน้อยกว่า 90% เป็นน้ำมันที่พบเป็นส่วนใหญ่ในตลาดน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม เนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ำที่สุด แต่ก็มีคุณสมบัติที่ด้อยกว่า และมีระยะการเปลี่ยนถ่ายที่ค่อนข้างสั้น เมื่อเทียบกับน้ำมันหล่อลื่นที่ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานในกลุ่มอื่น

 

กลุ่ม II

            คือน้ำมันพื้นฐานที่ผลิตจากน้ำมันแร่ที่ใช้เทคโนโลยี Hydrotreate ในการผลิต มีปริมาณซัลเฟอร์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03 % และมีปริมาณสารอิ่มตัวมากกว่าหรือเท่ากับ 90% จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะนำไปผลิตน้ำมันหล่อลื่นมากกว่าน้ำมันพื้นฐานกลุ่ม I และเป็นน้ำมันพื้นฐานประเภทน้ำมันแร่ที่ดีที่สุดในตลาดน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

 

กลุ่ม III

            คือน้ำมันพื้นฐานที่ผลิตจากน้ำมันแร่ที่ใช้เทคโนโลยี Hydrocrack ในการผลิต มีปริมาณซัลเฟอร์ และสารอิ่มตัวเทียบเท่ากับน้ำมันพื้นฐานกลุ่ม II แต่มีค่าดัชนีความหนืดที่สูงมากกว่า 120 จึงนิยมนำไปผสมกับน้ำมันสังเคราะห์ เพื่อผลิตเป็นน้ำมันหล่อลื่นประเภทกึ่งสังเคราะห์ (Semi-synthetic) หรือที่บางแห่งใช้คำว่า เทคโนโลยีสังเคราะห์

 

กลุ่ม IV

            คือน้ำมันพื้นฐานที่เป็นสาร Polyalphaolefin (PAO) ซึ่งเป็นสารพอลิเมอร์ที่ผลิตจากมอนอเมอร์ประเภทโอเลฟินส์ หรืออัลคีน เป็นน้ำมันพื้นฐานที่นำมาผลิตเป็นน้ำมันหล่อลื่นประเภทสังเคราะห์ในอัตราส่วนที่มากที่สุดในปัจจุบัน มีคุณสมบัติต่างๆ ที่เหนือกว่าน้ำมันแร่ในทุกๆ ด้าน

 

กลุ่ม V

            คือน้ำมันพื้นฐานที่ผลิตจากสารอื่นๆ ที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่ม I-V ได้แก่ น้ำมันสังเคราะห์ที่เป็นสาร Polyalkylene Glycol (PAG) ที่ใช้ผลิตเป็นน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์สำหรับใช้หล่อลื่นชุดเกียร์ตัวหนอน หรือน้ำมันพื้นฐานที่ใช้ผลิตเป็นน้ำมันหล่อลื่นที่สัมผัสอาหารได้ (Food grade) เป็นต้น

Scroll to Top