บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

คุณสมบัติของสารหล่อลื่น 1. ความหนืด

   
UPDATE 29/05/2017 TIME 01:23 AM    
ชื่อผู้เขียน LubeGuru

คุณสมบัติที่สำคัญของสารหล่อลื่น ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพในการใช้งานประเภทต่างๆ ได้แก่

 

1.ความหนืด คือ แรงต้านทานการไหลของของเหลว เป็นคุณสมบัติที่บ่งบอกถึงความสามารถในการไหล ของเหลวที่มีความหนืดต่ำจะสามารถไหลได้ง่ายกว่าของเหลวที่มีความหนืดสูง ในทางตรงข้าม ของเหลวที่มีความหนืดสูง เมื่อไหลผ่านพื้นผิว ก็จะเคลือบเป็นฟิล์มได้หนากว่าของเหลวที่มีความหนืดต่ำ ความหนืดจึงเป็นคุณสมบัติสำคัญในการพิจารณาเลือกใช้งานสารหล่อลื่น ซึ่งต้องการความหนาของฟิล์มน้ำมันต่างกันไปตามลักษณะงาน

 

ความหนืดเป็นค่าที่ได้จากการวัดความเร็วในการไหลของของเหลวที่ควบคุมระยะทางและอุณหภูมิ ในการใช้งานสารหล่อลื่น จะใช้ค่าความหนืดแบบ kinematic มีหน่วยเป็น mm2/s หรือ centistokes (cSt) ซึ่งจะต้องระบุทุกครั้งว่าทำการวัดที่อุณหภูมิเท่าใด โดยทั่วไปจะระบุที่ 40 °C สำหรับสารหล่อลื่นอุตสาหกรรม และที่ 100 °C  โดยทั่วไปแล้วค่าความหนืดจะระบุในเอกสาร Technical Data Sheet ของผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทุกชนิด

 

แต่ในการใช้งานจริง จะใช้เบอร์ความหนืด (Viscosity Grade: VG) ในการแบ่งสารหล่อลื่นเพื่อความสะดวกในการค้าและการใช้งาน เช่น เบอร์ความหนืด ISO 46 หมายถึง สารหล่อลื่นอุตสาหกรรมที่มีค่าความหนืดอยู่ในช่วง +/1 ไม่เกิน 10% ของค่าความหนืด 46 cSt วัดที่ 40 °C ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อต่อๆ ไป

Scroll to Top