บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

คุณสมบัติของสารหล่อลื่น 2.ดัชนีความหนืด

   
UPDATE 29/05/2017 TIME 01:24 AM    
ชื่อผู้เขียน LubeGuru

คุณสมบัติที่สำคัญของสารหล่อลื่น ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพในการใช้งานประเภทต่างๆ ได้แก่

 

2.ดัชนีความหนืด เนื่องจากของเหลวจะมีค่าความหนืดที่แปรผันกับอุณหภูมิ ตามที่ระบุไว้ว่าการรายงานค่าความหนืด ต้องระบุอุณหภูมิที่ทำการวัดค่าความหนืดทุกครั้ง เนื่องจากของเหลวชนิดเดียวกัน จะมีค่าความหนืดที่ต่างกันเมื่อวัดที่อุณหภูมิที่ต่างกันนั่นเอง

 

ในการใช้งานสารหล่อลื่น วิศวกรผู้ออกแบบเครื่องจักรแต่ละชนิด จะกำหนดในเอกสารคู่มือหรือติดที่เครื่องว่าต้องใช้สารหล่อลื่นเบอร์ความหนืดเท่าใดกับเครื่องจักรนั้นๆ เนื่องจากเป็นเบอร์ความหนืดที่สัมพันธ์กับค่าความหนืด และความหนาของฟิล์มน้ำมันที่เหมาะสมกับการใช้งานในส่วนต่างๆ ของเครื่องจักรนั้นๆ ที่อุณหภูมิการใช้งานปกติ

 

แต่ในการใช้งานจริง มีความเป็นไปได้ที่อุณหภูมิการใช้งานจะมีการเปลี่ยนแปลงไป มีผลให้ค่าความหนืดเปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะเป็นการใช้งานสารหล่อลื่นเบอร์ความหนืดตรงกับที่วิศวกรผู้ผลิตเครื่องจักรระบุไว้ก็ตาม ส่งผลให้ค่าความหนืดเพิ่มขึ้นในกรณีที่มีการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำกว่าปกติ ทำให้ต้องใช้พลังงานมากขึ้น หรือค่าความหนืดลดลงในกรณีที่มีการใช้งานที่อุณหภูมิสูงกว่าปกติ ทำให้ฟิล์มน้ำมันที่เคลือบอยู่บนพื้นผิวชิ้นส่วนเครื่องจักรบางลง มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายเนื่องจากการสึกหรอจากการสัมผัสกันของพื้นผิวชิ้นส่วนเครื่องจักรมากขึ้น

 

ประสิทธิภาพของสารหล่อลื่นจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการคงสภาพความหนืดที่อุณหภูมิใช้งานมีการเปลี่ยนแปลงไปได้มาก กำหนดโดยค่าดัชนีความหนืด (Viscosity Index: VI) โดยสารหล่อลื่นที่มีค่าดัชนีความหนืดสูง จะมีความสามารถในการคงสภาพความหนืดที่อุณหภูมิใช้งานมีการเปลี่ยนแปลงไปได้มากกว่าสารหล่อลื่นที่มีค่าดัชนีความหนืดต่ำ

 

Scroll to Top